Skupščina DGRM Kranj 29. 2. 2024

Člani Društva general Rudolf Maister Kranj so se zbrali na redni letni skupščini 29. 2. 2024 v Gostilni Benedik v Stražišču.

Skupščino je začel predsednik društva Roman Nahtigal.

Na njegov predlog je izvolila delovno predsedstvo v sestavi dr. Iztok Purič, delovni predsednik ter Anton Stritih in Petar Potkonjak, člana, zapisnikarja Romana Nahtigala, overitelja zapisnika Staneta Boštjančiča in Nado Bogataj Kržan, za ugotovitev sklepčnosti po podpisih na listo prisotnosti pa zadolžila blagajničarko Alojzijo Škerjanec.

Delovni predsednik se je nato zahvalil za zaupanje, pozdravil vse prisotne in prebral z vabilom predlagani dnevni red, ki so ga člani soglasno potrdili.

Blagajničarka je iz liste prisotnosti poročala, da je na skupščini prisotnih 19 članov, zato je sklepčna, ker ji je prisostvovalo več kot 25% članov od skupaj 46. 12 članov je odsotnost zaradi službenih obveznosti ali bolezni opravičilo, 14 pa jih svoje odsotnosti ni opravičilo.

Predsednik društva je nato predstavil Poročilo o delu DGRM Kranj za leto 2023 ter izpostavil glavne realizirane naloge. Prisotne je spomnil, da je temeljna usmeritev društva od ustanovitve dalje razvijati in krepiti domoljubno zavest med občani, predvsem pa med učitelji in mladimi v šolah, in jo povezovati s spominom na generala Maistra in na prostovoljce - borce za severno mejo.

Za izvedbo načrtovanih aktivnosti v letu 2023 in pripravo letne skupščine je imel upravni odbor 6 sej.

Razstavo “Boji za severno slovensko mejo in general Rudolf Maister” smo v letu 2023 postavili v OŠ Naklo in v OŠ Šenčur. Za učence devetih razredov na obeh šolah smo pripravili tudi predavanje o bojih za severno mejo na Karavankah. Na obeh šolah sta učitelja zgodovine pripravila za devetošolce tudi učne liste, ki so jih morali izpolniti.

Za obe številki Maistrovega glasu smo pripravili članke o nekaterih naših aktivnostih, Jože Košnjek pa je o njih pisal tudi v Gorenjskem glasu.

Prvič smo ob obletnici smrti Alfreda Lavriča in v spomin na borce za severno mejo 27. junija položili tudi lovorov venec na spominsko ploščo na Prešernovem gledališču. Ob obletnici Maistrove smrti smo 26. julija prižgali svečo in položili šopek pri njegovem spomeniku na Maistrovem trgu v Kranju.

Konec avgusta in v septembru so potekale organizacijske in vsebinske priprave na predavanje in strokovno ekskurzijo, ki smo ju poimenovali z delovnim naslovom »Jeseniški trikotnik«. 6. oktobra smo v DŠD Kranj za člane društva organizirali predavanje Janeza Kavarja z naslovom »Jeseniški trikotnik«. Načrtovano strokovno ekskurzijo članov društva z enakim naslovom in s strokovnim vodstvom Janeza Kavarja smo organizirali 14. oktobra.

V sodelovanju z Mestno občino Kranj in Gimnazijo Kranj smo 23. novembra ob državnem prazniku dan Rudolfa Maistra organizirali proslavo pri spomeniku na Maistrovem trgu. Udeležba na njej je bila kar dobra, prvič pa je le ravanatelj OŠ Orehek nanjo pripeljal tudi delegacijo učencev, čeprav na to proslavo povabimo vse šole v bivši kranjski občini. Komisiji za vodenje postopkov za podeljevanje priznanj ZDGM smo poslali predloga za podelitev zlatega znaka Francu Rozmanu in zlate plakete ZDGM Gimnaziji Kranj.

Skrbnica in urednica spletne strani društva Maša Nahtigal je preko celega leta dopolnjevala spletno stran društva. Za Maistrovo leto 2024 je oblikovno, strukturno in vsebinsko pripravila popolnoma novo stran, ki je aktivna od februarja letos dalje.

Preko celega leta 2023 smo člane društva s SMS-ji ali po e-pošti informirali o poteku posameznih aktivnosti ter jih obveščali o novih objavah na spletni strani društva.

Naša delegacija je sodelovala na volilni skupščini ZDGM v Velenju, predsednik pa se je udeležil vseh - treh sej UO ZDGM v letu 2023.

Za ZDGM smo izdelali polletno in letno poročilo o opravljenih aktivnostih. V preteklem letu smo realizirali vse v programu načrtovane naloge razen obnovitve spominske plošče na Prešernovem gledališču v Kranju, ker je lastnik in skrbnik te plošče MO Kranj.

Kot dodatno nalogo smo na poziv ZDGM pripravili trenutno Seznam spominskih obeležij povezanih z boji za severno mejo med Kranjem in Podkorenom s podatki in fotografijami o njih.

V društvo je včlanjenih 46 članov.

Blagajničarka je podala poročilo o finančnem poslovanju ter o prihodkih in odhodkih v letu 2023 ter podatke o bilanci stanja na dan 31. 12. 2023.

Nato je predsednik nadzornega odbora predstavil poročilo tega organa, ki je ugotovil:

Predstavljena poročila so člani brez pripomb soglasno sprejeli.

Nato je predsednik društva na kratko predstavil predlog programa dela za leto 2024, ki ga je sprejel upravni odbor že na začetku meseca novembra lani, ker smo ga morali zaradi načrtovanja sofinanciranja že tedaj poslati ZDGM. Povedal je, da predlagani program ohranja enako strukturo in vsebinske okvire, kot sta jih imela že programa v zadnjih dveh letih. Razstavo “Boji za severno slovensko mejo in general Rudolf Maister” bomo letos postavili namesto v eni ali dveh kar v treh OŠ in tudi organizirali predavanja za devetošolce o bojih za severno mejo v Karavankah. Strokovno ekskurzijo članov društva bomo v Maistrovem letu jeseni organizirali na Štajarsko, v Maribor in na Zavrh.

Predsednik društva je posebej izpostavil preslabo realiziranje naloge za pridobivanja novih članov, predvsem mlajših. Od volilne skupščine v letu 2022 dalje smo res pridobili 20 novih članov in v dveh letih članstvo povečali za dobrih 64%. Na tem področju sta velik delež prispevala zlasti predsednik in podpredsednik, večina ostalih članov, razen redkih izjem, pa doslej za širjenje članstva v društvu še ni dala potrebnega prispevka. Nato je predstavil še finančni načrt za leto 2024.

Na oba predstavljena programska dokumenta člani niso imeli pripomb ali dopolnitev, zato so ju soglasno sprejeli. Na predlog predsednika pa so sprejeli tudi sklep, da člani, ki doslej še niso v društvo povabili nobenega novega člana, do naslednje skupščine v letu 2025 pridobijo vsaj enega, po možnosti mlajšega.

Drugih predlogov in vprašanj člani niso imeli, zato je delovni predsednik po slabi uri zaključil zasedanje skupščine.

Vse prisotne je povabil na druženje ob obari in ajdovih žgancih ter ob kozarčku pijače.